ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

Category: ข้อกำหนดบทความ
Written by thongpan Hits: 85035

 

                    การเขียนรายการเอกสารและสิ่งอ้างอิง (Reference Guideline)      

                 

                        หลักการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association)   

            

 

    การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA


        การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ปี เพื่อเป็นมาตรฐานในการเขียนอย่างเป็นระบบสาหรับภาคนิพนธ์ การทาวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม บทความและกรณีศึกษา สาหรับนักเขียนและนักศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และจิตวิทยา กฎเกณฑ์การอ้างอิงนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้มีความชัดเจนในการลงรายการงานเขียนที่เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคาย่อ โครงสร้างตาราง การลงรายการอ้างอิง และการนาเสนอสถิติ
สาหรับ APA 6th edition มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้เพิ่มแนวทางในการลงรายการอ้างอิงสาหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ข้อมูลเสริม และการอ้างอิงจากเว็บไซต์ โดยในบางส่วนได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการนามาใช้ในการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ซึ่งอาจมีลักษณะและข้อมูลบางอย่างแตกต่างจากเอกสารในภาษาอังกฤษ

     

     การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)

การอ้างอิงแบบนี้ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) อย่างไรก็ตามการไม่ระบุเลขหน้าอาจทาได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้น
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี ให้ข้อมูลผู้แต่ง ปีพิมพ์และ เลขหน้าที่มีข้อความที่อ้างถึง


         รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้


    1. (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง
    (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205)
    (McCartney & Phillips, 2006, pp. 498-499)
    (Murphy, 1999, p. 85)


     กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน
     (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549)


     2. ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อ้างอีก

     ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539, น. 49) ได้ศึกษาถึง................................
     Kanokon Boonsarngsuk (2002, p. 14) studied………………………………….


     กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์โดยลงปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ
     ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539)


    3. ปีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีพิมพ์และผู้แต่งสามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้น
     ในปี 2542 เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นการกระทาทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ภาพพจน์ที่ดี อันนาไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี” (น. 9)


     In 1996, According to Kaplan and Norton, “the implementation of the Balanced Scorecard allows the organization to be managed successfully. It support the deployment of business strategies, meeting customer needs, and the visibility of process problem” (p. 7).


     หากข้อความที่คัดลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อเนื่องกับเนื้อหาโดยไม่ต้องย่อหน้าใหม่และให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“……”)

 

ตัวอย่างที่ 1
Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the “therapists in dropout cases may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without adequately responding to the adolescent’s needs or concerns” (p. 541), contributing to an overall climate of negativity.
       ในปี 2000 Nahavandi กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้นาว่า “ภาวะผู้นาเป็นผลจากการรวมกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ของผู้นา ผู้ตามและสถานการณ์ ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการนี้เป็นส่วนสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ” (น. 4)


ตัวอย่างที่ 2
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby “medical needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical needs may be addressed by anyone on the team” (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112).
การสื่อสารมีความจาเป็นต่อองค์กร เพราะในการทางานนั้น จะต้องมีการติดต่อ รับคาสั่งและรายงานกับหัวหน้า ประสานงานกับฝ่ายอื่นในการทางาน ทาให้การสื่อสารกลายเป็นเครื่องมือสาคัญในการ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

Download Guideline Document

 
xxxporntimes.com
indian mom porn
japanese orgasm xxx movies
cut school adult xxx free sex video xxx porn tube anal hot video sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club realpornfilms.com nesaporns hotmomsteen.xyz xssn.net sexmaxfree.xyz xxxteenhub.info hubpornindian.info hdxxxporn.club free porn homemade amateur porn xpornpalace.com Realpornfilms.com indonesian sex
pornmalaysia.com
romanporn.com
indian porn
toutpornxxx.org adultpornmovie.ws
guy today japan hd baby dad
amateur couple hard facefuck
college xxx3gp
indian gergipus
mobilpornfilm