กองบรรณาธิการวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

Category: รายนามคณะกรรมการวารสาร
Written by Super User Hits: 13045

 

  • • วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ • •  
  Kasetsart Applied Business Journal  
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     
     
  กองบรรณาธิการวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  
     
  ที่ปรึกษา
   
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุฯภาพการศึกษา    
       
  บรรณาธิการ    
  ผู้ช่วยศาสตราจายร์ ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย    
       
  กองบรรณาธิการ    
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์ Singapore Management University  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจายร์ ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทวัส  เอื้อสังคมเศรษฐ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ดร.รพีพร รุ้งสีทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       
       
  กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน)    
  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  รองศาสตราจารย์ ทองฟู  ศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ผจงวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศถุภฤกษ์ สุขสมาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ดร.จารุภา  วิภูภิญโญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  รัตนตรัยภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ดร.ยอดมนี เทพานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ดร.สุชาดา เจียมสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ดร.เอกอนงค์  ตั้งฤกษ์วราสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
  กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)    
  ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิต หาวัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ภูมิพานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  รองศาสตราจารย์ ศรันย์ ชูเกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล มหาวิทยาวลัยลักษณ์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที มหาวิทยาลัยพายัพ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน จันทองจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรินทร์ อุปปิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  ดร.คมน์  พันธรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ดร.วนิดา พลเดช มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ดร.วรัท วินิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ดร.อนุฉัตร ชํ่าชอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  ดร.อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
  ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  ดร.อารยา เอกพิศาลกิจ มหาวิทยาลัยยเกษตรศาสตร์  
       
  ผู้ช่วยบรรณาธิการ    
  นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์    
 

นางลัดดา ปัญทะภูรีเวท

   
  นางสาวอรการณ์ วีระชยาภรณ์    
  นายทองปาน ขันตีกรม    
  Mr.Joefrey B.Geroche    
       
       

 

xxxporntimes.com
indian mom porn
japanese orgasm xxx movies
cut school adult xxx free sex video xxx porn tube anal hot video sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club realpornfilms.com nesaporns hotmomsteen.xyz xssn.net sexmaxfree.xyz xxxteenhub.info hubpornindian.info hdxxxporn.club free porn homemade amateur porn xpornpalace.com Realpornfilms.com indonesian sex
pornmalaysia.com
romanporn.com
indian porn
toutpornxxx.org adultpornmovie.ws
guy today japan hd baby dad
amateur couple hard facefuck
college xxx3gp
indian gergipus
mobilpornfilm