Kasetsart Business Journal

โครงการวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ( Kasetsart  Applied Business Journal )

แผนงาน                                   โครงการสนับสนุนด้านการวิจัย

ลักษณะโครงการ                      โครงการจัดตลอดปี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ      คณะกรรมการดำเนินการโครงการวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ คณะบริหารธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์                   02 942 8777 ต่อ 1135  โทรสาร :  02-942-8778

Website                                   www.journal.bus.ku.ac.th

Email Address                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดหลักเกณฑ์ว่าบัณฑิตที่ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  จะต้องมีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอก มา  ร่วมกลั่นกรอง (Peer  Review) ก่อนการตีพิมพ์ทั้งนี้เพื่อประกันคุณภาพของผลงานก่อนการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ  ประกอบกับนโยบายดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ มุ่งเน้น  การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพด้านการเผยแพร่ผลงาน วิชาการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา (สมศ.) โดยที่มีดัชนีชี้วัดที่ระบุถึงจำนวนวิทยานิพนธ์  ผลงาน  งานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งการชี้นำสังคมในแนวทางที่ถูกต้องผ่านการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

         คณะบริหารธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดทำวารสารของ  คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal: KAB Journal)” เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งของการ เผยแพร่บทความ  ผลงานวิจัย  และวิทยานิพนธ์  สู่สาธารณชน  เพื่อให้คณาจารย์  บัณฑิตระดับปริญญาโท  ปริญญาเอกและบุคคลที่สนใจในสาขาบริหารธุรกิจทั่วประเทศได้มีแหล่งนำเสนอบทความและผล งานวิชาการ  วิทยานิพนธ์  ให้เผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทำฉบับพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ได้เริ่มเผยแพร่ฉบับพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2550)

         และในปี พ.ศ. 2560 คณะทำงานฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal: KAB Journal) ให้เป็นวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเริ่มในปีที่ 11 ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน 2560  ควบคู่ไปกับวารสารฉบับพิมพ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงบทความในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ

      1. เพื่อสนองนโยบายของคณะบริหารธุรกิจ  ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  นิสิตปริญญาโท  นิสิตปริญญาเอก  และบุคคลที่สนใจได้เผยแพร่ผลงานอันจะนำไปสู่งานบริการทางวิชาการระดับนานา ชาติ

      2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ  ผลงานวิจัย  วิทยานิพนธ์

      3. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้จากบทความ ผลงานวิจัย  และบทวิจารณ์หนังสือ

3. ขอบเขตและระยะเวลาการดำเนินการ

        วารสารฉบับนี้ ชื่อว่า “วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์” หรือชื่อภาษาอังกฤษ“Kasetsart Applied Business Journal”โดยกำหนดที่จะจัดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ จำนวนหน้าประมาณ ๑๖๐ หน้า กระดาษ ขนาด ๘ หน้ายก (๑๐.๒๕” x ๗.๒๕”) โดยฉบับที่ ๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เนื้อหาในวารสารประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัย  ไม่เกิน ๒๐ หน้า Book Review ไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์  นิสิต  และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์   โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผลงานจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองก่อนจัดตีพิมพ์โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากต่างประเทศและในประเทศ วารสารจะแจกให้กับห้องสมุดระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะจัดจำหน่ายโดยคิดค่าสมาชิกวารสารในอัตราปีละ ๓๐๐ บาท ต่อ ๒ เล่ม

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1. สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจของคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนระดับนานาชาติ

      2. ช่วยให้เกิดการบูรณาการความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ แก่คณาจารย์ นิสิตและบุคคคลทั่วไป

      3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้สนใจสามารถนำมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่

 
 
xxxporntimes.com
indian mom porn
japanese orgasm xxx movies
cut school adult xxx free sex video xxx porn tube anal hot video sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club realpornfilms.com nesaporns hotmomsteen.xyz xssn.net sexmaxfree.xyz xxxteenhub.info hubpornindian.info hdxxxporn.club free porn homemade amateur porn xpornpalace.com Realpornfilms.com indonesian sex
pornmalaysia.com
romanporn.com
indian porn
toutpornxxx.org adultpornmovie.ws
guy today japan hd baby dad
amateur couple hard facefuck
college xxx3gp
indian gergipus
mobilpornfilm